Група "Лилия"

Група "Лилия"

Учители: 

Емилия Панкова и

Елена Чиликова

Помощник възпитател: Милена Николова 


В началото на  учебната 2023-2024 година в разновъзрастова група "Лилия", се отглеждат, възпитават, социализират и обучават  деца на възраст от 3 до 7 годишна възраст.  Всекидневно се осъществява педагогическо взаимодействие с децата от учителите в групата и с помощта на помощник- възпитатели.  То е насочено към усвояване на нови знания, умения и компетентности, както и към успешна подготовка на децата за следващия етап на образователно - възпитателния процес. Групата работи по програмна система „Златно ключе“ на издателство „Бит и техника“.  


Дневен режим 

Седмично меню